"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. Zakup wyposażenia w firmie Catering Gusto oraz zatrudnienie w zakładzie
mająca na celu zwiększenie przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej dzięki zakupowi nowych urządzeń oraz wzrost zatrudnienia poprzez zatrudnienie osoby z grupy defaworyzowanej wskazanej przez LSR LGD Bursztynowy Pasaż, 
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przewidywane wyniki operacji:rozwój istniejącego przedsiębiorstwa, utworzenie miejsca pracy wraz z samozatrudnieniem.